Omsorgssenterets strategi 2010-2014

SYKEPLEIE450726550PX__240Senter for omsorgsforskning Midt-Norge legger vekt på omsorgsutfordringer i små kommuner, på kompetanseutvikling, formidling og på omsorgsspørsmål knyttet til den samiske befolkningen i sin strategiplan for 2010-2014. Målet er at senteret skal bli en nasjonal ressurs knyttet til den samiske befolkningen og utkantkommuner.
Av: Anne Sigrid Haugset

De fire handlingsområdene som Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har valgt ut, skal til sammen bidra til at det skapes et kunnskapsfundament slik at innbyggerne i kommunene kan oppleve trygghet gjennom god omsorg og pleie i nært samarbeid med pårørende.

Handlingsområde 1: Småkommuner
En femtedel av alle norske kommuner med mindre enn 1000 innbyggere ligger i Midt-Norge. Utkantkommuner har ofte en aldrende befolkning på grunn av at de unge flytter ut mens de eldre blir igjen. Undersøkelser viser også at eldre i utkantstrøk har dårligere helse enn eldre i mer urbane områder.

Senter for omsorgsforskning skal gjennomføre kommunebesøk i regionen, gjøre behovskartlegginger i dialog med kommunene, samarbeide med undervisningssykehjemmene og etablere et forskningsprosjekt i regionen.

Handlingsområde 2: Kompetanseutvikling
Senter for omsorgsforskning skal delta som veiledende instans i kommunale FoU-prosjekter, involvere studenter og ansatte ved høgskoler og kommuner i prosjekter, ha doktorgradsstipendiater knyttet til senteret, bidra til bachelor- og masteroppgaver om omsorg og arbeide aktivt sammen med HUNT og andre fagmiljøer.

Handlingsområde 3: Formidling
Senter for omsorgsforskning skal drive formidling av fag- og forskningskunnskap, både gjennom faglige publiseringer og gjennom undervisning, nettartikler og seminarer.

Handlingsområde 4: Omsorgsspørsmål knyttet til samisk befolkning
Senter for omsorgsforskning skal bidra til å høyne kompetansen og forståelsen for de særskilte utfordringene som knyttes til samenes helse og kultur. Senteret har som ambisjon å få i gang prosjekter med samisk fokus i regionen, også interregionale prosjekter over grensene til Sverige.

Les hele strategiplanen for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge her.