Skal bistå sykehjem og hjemmetjenester

STRATEGIOMSORGSFORSK550PX__240Senter for omsorgsforskning Midt-Norge skal yte forskningsfaglig bistand og veilede undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester i kommunene. Karin Torvik ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Rigmor Einang Alnes ved Høgskolen i Ålesund er senterets forskningsfaglige prosjektledere.

Av: Kirsten Lange

En nasjonal satsing på Utviklingstjenester for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Den nasjonale satsingen skal understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer.

En sentral ide med satsingen er etableringen av forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, Fylkesmannen, utvalgte kommuner og stat.

Sentralt nettsted
Et annet viktig aspekt er erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrenser.
Her er nettstedet www.utviklingssenter.no en felles kommunikasjonskanal.

De 5 omsorgsforskningssentrene i landet skal yte forskningsfaglig bistand og veiledning til Utviklingssentrene for omsorgstjenester i kommunene.

Strategidokument
Overordnet strategi 2011-2015: Strategidokumentet, ”Utvikling gjennom kunnskap” har som formål å beskrive hensikten med satsingen og synliggjør Helsedirektoratets visjon, mål og føringer for perioden 2011- 2015. Strategien beskriver også rollene til de ulike aktørene, samarbeid og ansvarsfordeling og evaluering i slutten av perioden.

Prosjektledere
Forskningsfaglige prosjektledere fra Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge
Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord- Trøndelag, Karin Torvik
Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund, Rigmor Einang Alnes
I Midt-Norge finner du disse undervisningssykehjemmene:
· Søbstad sykehjem i Trondheim (hovedundervisningssykehjem)
· Rokilde sykehjem i Kristiansund
· Verdal bo- og helsetun

Undervisningshjemmetjenester i regionen finnes i Ålesund kommune i Møre og Romsdal, i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag og i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.