Ny bok om sykepleiepedagogikk

BOKSYKEPLEIEPEDAGOGIKK500PX__240
Nylig har Gyldendal Akademisk kommet med en ny bok om sykepleiepedagogisk praksis, der to av fagpersonene i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge er med som forfattere. Helsepersonell i to kommuner som har Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmebaserte omsorgstjenester.
Av: Kirsten Lange

Boken gir en bred innføring i sykepleiepedagogikk som fagfelt i sykepleie. Den handler om menneskers støtte- og læringsbehov i pasientsituasjoner og hvordan sykepleiere kan benytte pedagogiske teorier og verktøy i pasientsentrert sykepleie.

Boken er nytenkende ved at den gjennomgående setter møtet med pasienten som person i sentrum. Den tar opp hvordan pasientsentrerte tilnærmingsmåter kan fremme læring og mestring. Sykepleiepedagogisk praksis omfatter også samarbeid og læring i yrkeslivet og hvordan studenter kan lære i ulike praksisfelt.

Ulike arenaer for sykepleiepedagogisk praksis presenteres og boken viser pedagogiske metoder i bruk for ulike pasientgrupper.

– Pasientsentrert sykepleie for de eldste hjemmeboende eldre blir en vesentlig utfordring og stor oppgave for helsetjenesten i fremtiden, sier Ove Hellzen og Hildfrid Brataas, som i kapittel 8, Undervisning og veiledning for hjemmeboende eldre, vektlegger pedagogiske oppgaver overfor de eldste eldre, det vil si personer som er over 75 år.

Hjem og familie betraktes i et eldreperspektiv. Kapitlet har fokus på eldre mennesker som bor i sine hjem, enten privat eller i kommunale omsorgsboliger. Forfatterne gir eksempler på pedagogiske metoder i forebygging og rehabilitering for hjemmeboende eldre.

I kapittel 9, Informasjonsoppgaver i demesomsorgen i kommunen, har Ingunn Sund Forbord og Toril Sandvik lagt vekt på pårørende og nydiagnostiserte som målgruppe for sykepleiepedagogiske oppgaver i demensomsorgen i kommunen. De drøfter Informasjonsoppgaver i helhetlig demensomsorg under utvikling og utvikling og tilgjengelighet på informasjon om tilbud som finnes i kommunen.