Omsorgsbehov og opplevelse av livskvalitet

SIRIDEVIK500PX__240
Statusrapport fra stipendiat ved SOF Siri Andreassen Devik angående arbeid med doktorgraden «Omsorgsbehov og opplevelse av livskvalitet»

Av: Kirsten Lange

August 2012: Høsten blir spennende og trolig ganske hektisk.

Mitt doktorgradsarbeid omhandler eldre som er rammet av uhelbredelig kreft, og som bor i utkantstrøk. Foreløpig tittel på avhandlingen er: ”Omsorgsbehov og opplevelse av livskvalitet. En studie av hjemmeboende eldre med kreft i Distrikt – Norge”. Studien innebærer bruk av både kvantitativ og kvalitative metoder der hensikten er å kartlegge symptomer, symptom lindring og livskvalitet, og samtidig innhente historier og fra de menneskene som faktisk lever i situasjonen.

Helsetilsynet viser til et mangelfullt kunnskapsgrunnlag når det gjelder helsetjenester til skrøpelige eldre og oppmuntrer forskningen til å la stemmen til gamle syke pasienter og deres pårørende bli hørt. Målgruppen i min avhandling befinner seg i en situasjon hvor funksjoner jevnt blir redusert og der målet for behandling og pleie er livskvalitet og bedring av symptomer. Pasientperspektivet og subjektiv opplevelse av kvalitet vil derfor være en rød tråd og bli målestokk for den omsorgen som ytes. Målet er å vinne innsikt som kan berøre, påkalle oppmerksomhet og stimulere til refleksjon hos profesjonelle hjelpere som er avhengig av kunnskap om hvor skoen trykker for å yte god hjelp.

Så langt er deler av materialet innhentet (kvalitativ dybdeintervju) og det er foretatt kvalitativ analyser (innholdsanalyse og fenomenologisk hermeneutisk analyse). Har også en søknad inne til behandling hos REK for andre deler av studien.

Parallelt med dette er jeg i gang med ulike doktorgardskurs. Har fra tidligere kurs i kvalitative metoder/analyser og har tatt ett kurs i Forskningsetikk i vår. I september starter jeg et kurs i Helsevitenskap og tenker også å delta på et kurs i Rurale studier.

I skrivende stund er oppmerksomheten mest rettet mot en systematisk litteraturstudie som kommer i form av en rapport der temaet er palliasjon i rurale strøk.