Eksempel på spredning av kunnskap og erfaringer til kommunen

SPREDNING__240
Verdal kommune har de siste årene jobbet systematisk med å videreutvikle tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende. Som en del av denne satsningen har det vært fokus på fag, tjeneste og kompetanseutvikling.

Av: Kirsten Lange

Satsningen er forankret i regjeringens Demensplan 2015, som er en delplan til Omsorgsplan 2015, og en oppfølging av Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006)

» Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer ».

De siste årene har Utviklingssenteret fått forholdsvis mange henvendelser fra kommuner som ønsker å høre om deres erfaringer knyttet til arbeidet med Demensplan 2015. Dette oppleves positivt.

Et stort og viktig mandat til Utviklingssenter for sykehjem er rollen som pådriver for kunnskap og kvalitet i eget fylke.

For å fylle rollen som forventes av et utviklingssenter var det behov for å systematisere arbeidet slik at man kunne nå flere kommuner i eget fylke iht spredning av kunnskap og erfaring knyttet til arbeidet med Demensplan 2015.

Les Statusrapport per november 2012, om Demensplan 2015.