Forebyggende arbeid og hverdagsrehabilitering

ISTOCK000010976813XSMALL__240
Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, skal våren 2013 involveres i prosjekt Innsatsteam – « Aktiv i eget liv» og gjennomføre en systematisk evaluering. Grunntanken bak prosjektet er at målrettet tverrfaglig innsats kan medvirke til å forsinke brukerens behov for praktisk hjelp og pleie, herunder å minske, utsette og forebygge behovet for kompenserende hjelp.

Av: Kirsten Lange

Prosjekt Innsatsteam – « Aktiv i eget liv» er et forprosjekt gjennomført ved Utviklingssenteret i Verdal kommune i 2012.

Prosjektet har vært finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Tilskuddet rettet seg mot å utvikle en modell for kompetanseheving innen habilitering og rehabilitering gjennom å etablere et tverrfaglig ambulerende kommunalt innsatsteam som skal bistå voksne personer med ervervet funksjonsnedsettelse.

Bakgrunn for prosjektet knyttes til nasjonale føringer på forventede omsorgsutfordringer der mestring, deltagelse i samfunnet og lengst mulig tilstede i eget liv er en målsetting. Ny lov om Folkehelse tydeliggjør ansvaret for at forebyggende arbeide er viktig. Det er mer hensiktsmessig å forebygge framfor å reparere. Dette forutsetter fokus på fag og tjenesteutvikling samt kompetanseheving blant helsepersonell i kommunene.

Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innstas i oppstarten og en gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. Brukeren er selv med på å sette mål for innsatsen noe som sikrer større motivasjon og livskvalitet.

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge skal våren 2013 involveres i prosjektet og gjøre en systematisk evaluering av prosjektet så langt.

Se link til rapporten