Bo lenger hjemme – i Værnesregionen

TEKNOLOGI__240
Et prosjektet som handler om å ta i bruk eksisterende teknologi inn i pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge / redusere behov for tjenester eller innleggelse på institusjon.

Av: Kirsten Lange

Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et beta-prosjekt i Værnesregionen, og for Stjørdal også via Utviklingssentret for hjemmebaserte tjenester. Helsedirektoratets visjon for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap». De har satt som hovedmål at man skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Utviklingssenteret har fokus på at brukermedvirkning skal legges til grunn ved utvikling av tjenester. Prosjektet er delvis finansiert av fylkesmann både i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Prosjektperioden er estimert å vare i 3 måneder, med stor mulighet for forlengelse.

Dette er et beta-prosjekt, det vil si et forprosjekt, som retter seg mot brukere som mottar bistand fra pleie og omsorgstjenesten i kommunene. Det handler om å ta i bruk eksisterende teknologi inn i pleie og omsorgssektoren. I Værnesregionen er det 8 brukere fra Stjørdal kommune og 3 brukere fra Selbu kommune som først deltar i prosjektet. I Stjørdal kommune er prosjektet i regi av utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag har i årsmeldingen for 2011 skissert mulige framtidsprosjekter, der velferdsteknologi er et av de skisserte prosjektene som et nytt utviklingsprosjekt.

Det er etablert ei arbeidsgruppe for prosjektet «Bo lengre hjemme» bestående av prosjektleder, IT- konsulenter, fagkoordinatorer ved fagenhetene, systemansvarlige for elektronisk pasientjournalsystemet, personer fra Telenor Objekts, Ascom, Visma. Disse personene skal utvikle programmet sammen, slik at det blir en godt brukergrensesnitt både for brukere og ansatte. Disse personene får økt kunnskap og ansvar, og skal være pådrivere ut i sine enheter på dette området.

Teknologien som er tatt i bruk skal bidra til at brukeren får økt trygghet og sikkerhet i sitt eget hjem. Dette kan bidra til at brukeren kan bo lengre hjemme. Teknologien gis i tillegg til nødvendige tjenester brukeren har behov for, og skal være et supplement for å skape økt trygghet. Teknologi kan være med på å understøtte en ny utvikling som har fokus på ”hjelp til selvhjelp”, selvstendighet, sosial deltakelse, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering. Man håper at teknologi kan fremme egenstyring og uavhengighet og være en bidragsyter til at man føler egenmestring. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge/ redusere behov for tjenester eller innleggelse på institusjon. I tilknytning til dette prosjektet er det satt ned en prosjektgruppe bestående av brukerrepresentanter, ergo/ fysio-tjenesten i kommunen, rådgiver stab etat omsorg, fagkoordinator, RO, SOF, som skal:

· Undersøke hvilke teknologiske løsninger som kan være et supplement til ordinære helse- og omsorgsutfordringer.

· Hvordan kan Stjørdal kommune møte fremtidens utfordringer innen etat omsorg med fokus på bruk av velferdsteknologiske løsninger.

· Kartlegge hvilke løsninger som er i bruk pr i dag, og innhente erfaringer på disse løsningene.

Se presentasjon