Betydningen av å motta hjelp fra hjemmesykepleien for hjemmeboende kronisk syke

IMAGE002
Studien ble gjennomført i Norge.

Av: Kirsten Lange

Publisert artikkel i Nursing Ethics, x(x), 1-Tillganglig online:

http://nej.sagepub.com.proxybib.miun.se/content/early/2013/04/24/0969733013478959.full.pdf

Abstrakt

Målet med studien var å belyse betydningen av å motta hjelp fra hjemmesykepleien for hjemmeboende kronisk syke eldre. Studien ble gjennomført i Norge.

Data ble samlet gjennom de eldre sine fortellinger, og analysert ved fenomenologisk hermeneutisk fortolking. Å motta hjelp fra hjemmesykepleien betydde noen ganger “Å være syk og avhengig av hjelp”. Andre ganger betydde det «Å være prisgitt hjelpen». Det kunne også bety «Å føle seg mindreverdig som menneske». Noen ganger ble hjelpen gitt av respektfulle, dyktige sykepleiere som var kompetente i utøvelse av sykepleie til eldre. Andre ganger var pleierne inkompetente og arbeidet ut fra en paternalistisk holdning uten respekt for privatlivets fred. Å motta hjelp betydde også at eldre ønsket å bli sett og møtt som likeverdige mennesker, støttet i motet til å møte utfordringer i livet.

Moe, A., Hellzén, O. & Enmarker, I. (2013). The meaning of receiving help from home nursing care. Nursing Ethics (in press 2013).