Hvordan utforske og forstå den levde erfaring hos eldre med uhelbredelig kreft

SIRIDEVIK500PX__240
Hvordan utforske og forstå den levde erfaring hos eldre hjemmeboende eldre som bor alene i utkantstrøk og som er rammet av uhelberedelig kreft.
Av: Kirsten Lange

Artikkel publisert i European Journal of Oncology Nursing, 2013, x(x), 1-7. Skrevet av stipendiat ved Senter for omsorgsforskning Midt- Norge Siri Andreassen Devik m. fl.

Hensikt

Hensikten med studien var å utforske og forstå, den levde erfaring hos eldre hjemmeboende personer som bodde alene i utkantstrøk, og som var rammet av uhelbredelig kreft.

Metode og deltakere

Datamaterialet ble innsamlet gjennom kvalitative intervju med fem eldre personer, med uhelbredelig kreft (tre kvinner og to menn i alderen 71 -79 år), som bodde alene i sine hjem i Distrikts-Norge. Alle mottok lindrende og livsforlengende cellegiftbehandling ved en poliklinikk. Fenomenologisk hermeneutisk metode ble anvendt i analysen av deres levde erfaring.

Funn

Fire hovedtema ble funnet:

å utholde lidelse ved å bevare håp
å være oppmerksom på at man er alene
å leve opp til forventninger om å være en god pasient
å risikere å miste identitet og verdi

Å utholde lidelsen innebar en modig kamp med terminal sykdom og dødens nærhet, samt å forholde seg til endrede betingelser i det daglige. Møtet med helsevesenet kunne forårsake ytterligere påkjenning og framstod som en trussel mot deres integritet og verdighet.

Konklusjon

Funnene viser en kompleks situasjon hvor fysiske symptomer og følelser er sammenvevd. Ulike dimensjoner av lidelsen relatert til; – selve kreftsykdommen, -lidelse forårsaket av behandling og pleie, og lidelse knyttet til livssituasjonen forsterker hverandre.

Funnene setter søkelyset på eldre kreftpasienters kamp for å opprettholde sin verdighet i den tid som gjenstår. Den sosiale og rurale konteksten krever en særskilt oppmerksomhet fordi disse personenes ressurser synes å samsvare dårlig med det ansvaret de opplever seg pålagt. Deres livskvalitet hviler i stor grad på helsepersonells sensitivitet.

Devik S, Enmarker I, Wiik BG, Hellzen O Meanings of being old, living on one`s own and suffering from incurable cancer in rural Norway, European Journal of Oncology Nursing, 2013, x(x), 1-7. Availabile:
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S1462388913000343