Artikkel: Betydningen av å utøve langtidspleie/omsorg for pasienter med frontallappdemens

HEGERASMUSSEN__240
En kvalitativ undersøkelse om hva det innebærer for helsepersonell å utøve pleie/omsorg for pasienter med frontallappdemens (FLD).
Av: Kirsten Lange

Helsepersonell som arbeider med pasienter med frontallappdemens (FLD) erfarer utfordringer som kan føre til psykisk og fysisk stress. FLD er en omfattende sykdom som fører til forskjellige fysiske og psykiske symptomer. Alvorlige atferdsendringer med utfordrende og aggressiv atferd er vanlig. Evnen til å kommunisere svekkes også, både i forhold til å forstå informasjon og i forhold til å gi verbal og nonverbal kommunikasjon.

Formålet med studien var å belyse helsepersonellets følelser, erfaringer og refleksjoner i forhold til det å utøve langtidspleie/omsorg for pasienter og hva dette innebærer for helsepersonell. Dette er en kvalitativ studie med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. 10 informanter som arbeidet med pasienter med FLD ble intervjuet ved bruk av semistrukturert intervju. Fokus under intervjuene var helsepersonellets erfaringer fra arbeidshverdagen. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og deretter transkribert til tekst. Materialet ble analysert med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming.

Resultatene av studien identifiserer tre tema som belyser betydningen av å utøve langtidspleie/omsorg for pasienter med FLD, som er; å være bevisst på relasjonen til pasienten, å være usikker og å være trygg.

Resultatene viste at denne pasientgruppens ofte uforutsigbare og utfordrende atferd setter relasjonen mellom personal og pasient på prøve. Å se mennesket bak sykdommen er essensielt for å gi pleie/omsorg.

Relasjonen med pasienten, refleksjoner med kollegaer, ekstern veiledning og støtte fra leder motiverer personalet til å finne nye løsninger i forhold til å mestre situasjoner som oppstår i samhandling med pasienten.

Forfattere: Hege Rasmussen, psykiatrisk sykepleier, mastergrad i psykisk helse. Ove Hellzen, professor, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Kontaktperson: Hege Rasmussen

E- post: [email protected]

Tidsskrift: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Engelsk tittel: The meaning of long term caregiving for patients with Frontal Lobe Dementia (FLD).

Artikkel: Rasmussen H, Hellzen O. The meaning of care giving for patients with Frontal Lobe Dementia (FTD) in a long time care unit, 2013, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8, 1-10.