Rapporten – Leve som den du er. Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer

Denne rapporten er et resultat av prosjektet LEVE!- som den du er. Prosjektet startet høsten 2011.

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom:
Utviklingssentret i Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund, Kristiansund kommune og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Prosjektet skulle finne ut om metoden LifestyleRedesign® (LR®) kunne brukes for å lage et tilbud for personer med nevrologisk sykdom eller skade. Rapporten viser hvordan prosjektet har jobbet i forkant og underveis i intervensjonen, samt at den inneholder resultater og refleksjoner rundt tema.

Seks deltakere gjennomførte kurstilbudet. De har delt sine historier og deltatt aktivt i utformingen av tilbudet, som er en del av metoden LR®. For å måle effekt og måloppnåelse brukte vi Canadian Occupational Performance Measure (COPM).

Deltagerne i gruppen viste god måloppnåelse, både prosessrelaterte og ut fra fysiske tester. Det konkluderes med at dette har vært en egnet metode, for å nå målet om å bidra til at målgruppen skal øke sin selvstendighet og fremme livskvalitet ved å øke handleevne knyttet til egen helse og aktivitet, i dagliglivets gjøremål. Intervensjonen viser at LR® også kan suppleres, med fysiske tester og andre kartleggingsinstrumenter som for eksempel COPM. Det er samtidig viktig å ta høyde for at det var få deltakere i gruppen og det er nødvendig å ha et større utvalg som evt. kan sammenlignes med andre tilbud om en kan si noe sikkert om effekten av denne type kurstilbud for målgruppen.

Les hele rapporten her