“Det er godt for henne og det er godt for oss”, – en studie om pårørendes erfaringer med hverdagen når de mottar dagtilbud for personen med demens som bor hjemme.

Foto: Marianne Øyesvold
Foto: Marianne Øyesvold

Antallet eldre personer vil øke de neste tiårene, og dermed vil også antallet personer med demens øke. Demens sykdom kan ramme alle på en direkte eller mer indirekte måte, eks. som pårørende. Vi vet i dag at pårørende er viktige ressurser i demens omsorgen, og det er et nasjonalt mål at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Dette er også et ønske fra personer med demens og deres pårørende. Dagtilbud kan være en av flere nøkler til å bidra til at de får bo lengre hjemme, ved at pårørende får avlastning og samtidig kan opprettholde egen tid til aktiviteter på dagtid.

Hensikten med studien var å beskrive pårørendes erfaringer med hverdagen når de mottar dagtilbud for personen med demens som bor hjemme.

Funnene i studien støtter andre studier som finner at dagtilbud er et avlastningstilbud, men samtidig gir en meningsfull hverdag for både personen med demens og pårørende. Få pårørende uttrykker en lettelse over å få et “friminutt” i løpet av dagen, noe som kan ha sin årsak i at de fleste pårørende ikke bor sammen med personen med demens. Alle påpeker imidlertid at dagtilbudet, det å vite at deres kjære blir ivaretatt og har en meningsfull dag, gir en trygghetsfølelse som bidrar til å redusere omsorgsbyrden. Med andre ord opplever de pårørende at omsorgen for deres kjære også blir meningsfull via dagtilbudet.

Selv om pårørende finner meningen i omsorgen for sine kjære, så vil de alltid stå i en situasjon der de må gjøre valg om et fremtidig og økende omsorgsbehov, og i det ligger den etiske fordringen.

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning Gunn Eva Solum Myren m. flere  har publisert  denne artikkelen  i Health(Irvine). volum 5 (8) (2013), med original tittel: Relatives’ experiences of everyday life when receiving day care services for persons with dementia living at home – It’s good for her and its good for us. (Myren, G.E.S., Enmarker, I., Saur, E., Hellzèn, P.O.)