Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av Global Positioning System GPS.

Dette prosjektet er eit del-prosjekt av det Midt-norske Velferdsteknologiprosjektet der hovudmålet er at brukarar og deira pårørande skal oppleve ein trygg kvardag gjennom bruk av individuelt tilpassa velferdsteknologiske løysningar.

Føremålet med prosjektet var å samle erfaringar om sporing ved hjelp av Global Positioning System (gps) og om slik sporing kunne vere med å gje brukar oimage004-fixedg pårørande auka livskvalitet i form av meir tryggleik og fridom. Brukarane sin medverknad skulle være sentral i utviklinga av ein tildelingsmodell.

Rapporten ønskjer å gje svar på:

Kva forventningar har brukarar, pårørande og helsepersonell til bruk av sporingsteknologi?

Kva erfaring har dei same aktørane etter at sporing har vorte prøvd ut?

Les hele rapporten her