Utprøving av kommunal behandlingsenhet: erfaringer og utfordringer i bruk av akuttplasser i sykeheim

Denne rapporten redegjør for følgeforskning av det 3-årige prosjektet «Akuttplasser i sykehjem» (UP-8) – et prosjekt gjennomført i regi av Midtre Namdal Samkommune (Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid) i samarbeid med Osen kommune og Flatanger kommune. Gjennom intervju med pasienter, pårørende og personale, har hensikten med følgeforskningen har vært å beskrive erfaringer og utfordringer i bruken av akuttplasser ved Overhalla sykeheim, samt skape nye aksjoner som kan lede til heving av kvaliteten på tjenestetilbudet.

Rapporten finner du på linken: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/220741/4/Rapport99.pdf