Stor ABC-samling på Fosen

Ørland 12 mars 201511. og 12. mars 2015 ble det avholdt 2 store fagseminarer i regionen. Et i Agdenes og et på Brekstad.

Tema for fagsamlingen var: 

Den geriatriske pasienten; tilstander som kan utfordre psykisk helse og demenssykdommene, med særlig fokus på atferdsmessige og psykologiske symptomer.

Foreleser på fagsamlingen var Geir Selbæk. Han er forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og arbeider som professor ved avdeling for sykepleiervitenskap, Medisinsk fakultet ved UiO og som forskningskonsulent ved Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet.

Han loste forsamlingen gjennom dagen med gode eksempler og erfaringer fra forskning. Han trakk også spesielt frem ABC-modellen for internopplæring som en ideell modell og en måte å høyne kunnskapen blant ansatte innen helse- og omsorg innenfor sentrale områder på.

I 2014 innledet Kystressurs, ressurssentrene ved de videregående skolene i kystregionen, og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag et samarbeid om internopplæring av ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene langs kysten av Sør-Trøndelag. Samarbeidet går i hovedsak ut på informasjon om studiematerialet i ABC-modellen, planlegge og å tilrettelegge for fellessamlinger i kommunene. De fungerer også som en kontakt opp mot arrangør av kurset: Nasjonal Kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH).

ABC-modellen skal bidra til at personalet i helse- og omsorgstjenesten videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i det kommunale tjenestetilbudet. Til sammen har kystkommunene nå ca. 180 aktive deltakere med ulik faglig bakgrunn. Studiemodellen baseres på tverrfaglige studiegrupper som møtes og drøfter temahefter fra ulike permer, samt 2 årlige samlinger med ulike tema.