Prosjekt hverdagsrehabiliteringsteam i Stjørdal kommune

Prosjekt «Hverdagsrehabiliteringsteam» i Stjørdal kommune, en pilotstudie

Bakgrunn

Framtidas omsorgsutfordringer er knyttet til yngre brukergrupper og flere eldre med hjelpebehov (Helse- og omsorgsdepartementet 2006). Velferdssamfunnet skal hjelpe innbyggerne til å utnytte egne ressurser på best mulig måte. Hjelp til selvhjelp kan resultere i kvalitativt bedre resultater for brukerne, og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser (Helse- og omsorgsdepartementet 2013a). Et viktig mål for omsorgstjenesten er god helse, men også å fokusere på selve livet og forutsetninger for meningsfull livsutfoldelse. I den sammenheng blir hverdags­rehabilitering av betydning. Hverdagsrehabilitering er en ressursorientert arbeidsform som vektlegger personens helse og ressurser fremfor sykdom og begrensninger

På oppdrag fra Stjørdal kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester, er Senter for omsorgsforskning Midt-Norge i gang med en innledende forundersøkelse, for  å utvikle erfaringsbasert kunnskap omkring  en tverrfaglig arbeidsmodell for hjemmebasert rehabilitering. (hverdagsrehabilitering)

Prosjektet er et innledende steg i kunnskapsutvikling om sårbarhetsfaktorer og suksessfaktorer ved innføring av arbeidsmodellen.

Gjennom en kvalitativ undersøkelse er hensikten å få kunnskap ut fra ansatte-perspektiv om faktorer av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, med vekt på samarbeid og samhandling, internt i rehabiliteringsteamet og i relasjon til samarbeidende aktører og instanser.

Oppstart av gjennomføringsdelen for rehabiliteringsteamet var 01. september 2014 og rapport skal foreligge innen 01.09.2015.

Teamet er tverrfaglig med faggruppene hjelpepleier, omsorgsarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Teamet som arbeider med hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig team som organisatorisk står «på siden» av ordinær hjemmetjeneste, dvs inngår ikke i det daglige tilbudet fra hjemmetjenesten. Viktige spørsmål til det tverrfaglige teamet for videreutvikling av arbeidsmodellen er:

  • Hvilke utfordringer og mulige nye løsninger på pasientsentrert samarbeid erfarer teamet i oppstartsfasen av prosjektet?
  • Hvilke utfordringer og muligheter erfarer rehabiliteringsteamet med den innførte arbeidsmodellen etter en innledende utprøvingsperiode på 2 måneder
  • Hvilke erfaringer har teamet etter en ytterligere halvårig utprøving av nye løsninger i arbeidet med hverdagsrehabilitering?
  • Hvilken funksjonalitet vil rehabiliteringsmodellen gi internt i teamet, i samarbeid med hjemmetjenesten og med andre aktuelle samarbeidsparter?