Ny artikkel publisert om bruk av smertekartleggingsverktøy i hjemmebasert omsorg og sykehjem i Midt-Norge

Artikkelen er skrevet av : Karin Torvik, Bente Nordtug, Inger Karin Reknes Brenne og  May Karin Rognstad 

Hensikten med dette studiet var å kartlegge bruk av smerteverktøy (verbal skala, nummer skala, observasjonsbasert skala og strukturerte spørsmål) i hjemmebasert omsorg og sykehjem i Midt-Norge.

Design og metode Studien er en tverrsnittstudie som inkluderer helsearbeidere som er medikamentansvarlig i 11 tilfeldig utvalgte kommuner i Midt-Norge. Tre hundre og nitti to helsearbeidere er inkludert i studien, 271 fra sykehjem og 121 fra hjemmebasert omsorg. Svarprosenten var 70.

Resultater Helsearbeiderne i sykehjem hadde signifikant høyere utdanning sammenlignet med helsearbeiderne i hjemmebasert omsorg. Det var lite systematisk bruk av smertekartleggingsverktøy i sykehjem og hjemmebasert omsorg. Verbal skala og nummer skala var signifikant hyppigere brukt i hjemmebasert omsorg sammenlignet med sykehjem. Ansatte rapporterte stor nytteverdi i å bruke smertekartleggingsskjema, selv om de brukte de sjelden. Til tross for at sykepleiere og vernepleiere i hjemmebasert omsorg rapporterte hyppigere bruk av verbal skala og nummer skala, rapporterte de lavere kompetanse i å behandle pasientens totale smerte, sammenlignet med sykepleiere og vernepleiere i sykehjem. Regelmessig opplæring i bruk av smertekartleggingsverktøy og arbeidsplass (hjemmebasert omsorg) forklarer >20 % i variasjonen i bruken av smertekartleggings verktøy.

Diskusjon Bruk av smertekartleggings verktøy er tilfeldig, noe som kan skyldes usikkerhet i forhold bruken av verktøyene. Sykepleiere og vernepleiere i hjemmebasert omsorg jobber ofte alene, med begrensede muligheter til å diskutere med andre kollegaer. Dette kan føre til usikkerhet i forhold til egen kompetanse i å behandle pasientens totale smerte.

Konklusjon Ansatte i sykehjem og hjemmebasert i Midt-Norge bruker sjelden smertekartleggingsskjema, men ser stor nytteverdi i å bruke smertekartleggings verktøy. Det er nødvendig med regelmessig opplæring i bruk av smertekartleggings verktøy av helsearbeidere i kommunehelsetjenesten.

Du finner hele artikkelen på engelsk om du følger lenken her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1524904215000090#