«Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering»

Hverdagsrehabilitering er en arbeidsform som innføres i mange kommuner. Stjørdal kommune startet et toårig prosjekt i 2014 for å utvikle en egen arbeidsmodell for hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering vektlegger personens helse og ressurser fremfor sykdom og begrensninger. Hovedmålet er å fremme tjenestemottakernes hverdagsmestring og deltakelse i egen rehabilitering.

Stjørdalsmodellen er utviklet gjennom planlegging og innføring i Halsen sone. Hverdagsrehabilitering gjennomføres av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, omsorgsarbeidere med videreutdanning og sykepleier. Innføringsperioden er ledet av en prosjektleder. Utvikling av Stjørdalsmodellen er beskrevet og vurdert i rapporten «Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering» (Hildfrid V. Brataas og Aud Moe).

Rapporten er under trykking.

Du kan lese mer om prosjektet i vedlagte flyer