Økt kvalitet i praksisdelen av helse- og sosialfag

Det er for stor variasjon i kvaliteten i praksisdelen av helse- og sosialfagene i høyere utdanning. Det viser en ny rapport som har flere forslag til hva som kan gjøres med utfordringene.

Kunnskapsdepartementet har mottatt rapporten som er laget av Universitets- og høgskolerådet. De viktigste forslagene er lik lovfesting og bedre finansiering av praksisstudiene, at veilederne har formell kompetanse og at samarbeidet mellom institusjonene styrkes.

De viktigste forslagene til tiltak:

·         Mer lik lovfesting og finansiering av praksisstudiene.

·         Forpliktende samarbeid om praksisstudier mellom utdanningsinstitusjonene med egne samarbeidsavtaler og felles rammeplan/forskrift.

·         Økt krav til veilederes kompetanse. Forskriftsfestet krav om formell kompetanse.

·         Nye karriereveier for helsepersonell som har mye praksisveiledning i jobben.

·         Øke antallet kombinerte stillinger (personer som jobber både i helsetjenesten og driver undervisning) for å utvikle et tett og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksis.

·         Økt harmonisering mellom studiesteder. De ulike utdanningsstedene bør ha lik standard for samme type utdanning.

·         Rapporten er en oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, Samspill i praksis. Kunnskapsdepartementet ga Universitets- og høgskolerådet i oppdrag å gjennomføre prosjektet Kvalitet i praksisstudier i perioden 2013-2015.

·         Les hele rapporten her