Publisert artikkel om erfaringer hos ansatte i tverrfaglige team som jobber med hverdagsrehabilitering

Sammendrag

Artikkelen handler om ansatte i et tverrfaglig team, deres opplevelse av tverrfaglig samarbeid i perioden med å utvikle og utprøve en praksismodell for hverdagsrehabilitering. Hjemmebasert hverdagsrehabilitering er en ny tverrfaglig tjeneste for mennesker som bor hjemme. Rehabilitering innebærer å møte behov for faglige tjenester, tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenester. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om de ansattes erfaringer med å etablere et nytt tverrfaglig team, og å utvikle en team-basert arbeidsmodell.

Metode: Studien hadde et kvalitativt design. To fokusgruppeintervju ble gjennomført med et nyetablert rehabiliteringsteam. Utvalget besto av en ergoterapeut, to omsorgsarbeidere med videreutdanning i rehabilitering, en sykepleier, en fysioterapeut og en prosjektleder. Data ble analysert ved å benytte tematisk analyse.

Resultat: Dataene fremhevet tre faser i utviklings- og utprøvingsarbeidet; planleggingsfase (ti møter over et halvt år), oppstartsfase med utprøving av tverrfaglig hverdagsrehabilitering i praksis (2 måneder), og tredje fase med spesifisering og implementering av hverdagsrehabiliteringsmodellen som helsetjeneste i kommunen (6 måneder). I løpet av disse fasene, fremkom tre tema; 1) etablering og utforming av tjenesten, 2) målrettet praktisk utprøving, og 3) likestilling mellom teammedlemmer og kombinering av tverrfaglige arbeidsformer.

Konklusjon: Teamet ga informasjon om tre prosesser; utvikling av flytskjema og teambaserte arbeidsrutiner, utvikling av team-samarbeid med integrering av flerfaglig og tverrfaglig samarbeid, og teamets samarbeid med eksterne aktører. Det er behov for å sikre kvalitet på nettverkssamarbeid.

Nøkkelord: hverdagsrehabilitering, fokusgrupper, hjemmebasert rehabilitering

Lenke til artikkelen finner du her:
Moe A, Brataas HV. Interdisciplinary collaboration experiences in creating an everyday rehabilitation model: a pilot study. Journal of Multidisciplinary Healthcare Volum 2016:9 Pages 173-182.

DOI: http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S103696