Sykepleiere og farmasøyters erfaringer knyttet til læring ved å delta i tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk for eldre pasienter i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studie

Ny vitenskapelige publikasjon

Tradisjonelt har det vært lege som har hatt det eneste ansvaret til å følge opp legemiddel i primærhelsetjenesten. Som et ledd i det nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen ble det i Nord-Trøndelag utviklet et tverrfaglig læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i primærhelsetjenesten. I oppfølgningen av dette var målet med denne studien å undersøke hvordan sykepleiere og farmasøyter opplevde læringserfaringen etter å ha deltatt i tverrfaglige læringsnettverk i opptil to år. Undersøkelsen ble gjennomført som en kvalitativ studie med halvstrukturert fokusgruppeintervjuer og telefonintervjuer med tretten sykepleiere og fire farmasøyter med erfaring fra tverrfaglige læringsnettverk i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Dataene ble analysert med tematisk systematisk tekstkondensasjon.
Resultatet viste at sykepleierne og farmasøytene opplevde utfordringer angående hvordan sikre deltakelse av alle tre yrker (sykepleie, farmasøyt og lege) og hvordan  få grundig informasjon om pasienten.

Begge profesjoner snakket om økt bevissthet ved å jobbe som et tverrfaglig team. Sykepleiers oppfatning av farmasøytene endret seg fra å være kontrollør av narkotikahåndtering til å være en kilde til farmasøytisk kunnskap og en diskuterende partner for egnet medisinering hos eldre.

Farmasøytene ble mer oppmerksomme på sykepleiernes avgjørende rolle med å gi klinisk informasjon om pasienten for å muliggjøre individuell rådgivning. I økende grad lærte sykepleierne å knytte pasientens symptomer på effekt og bivirkning til de foreskrevne legemidlene.

Bell, H. T., Granås, A. G., Enmarker, I., Omli, R., & Steinsbekk, (2017). Nurses’ and pharmacists’ learning experiences from participating in interprofessional medication reviews for elderly in primary health care – a qualitative study. BMC Family Practice

DOI 10.1186/s12875-017-0598-0

Les hele studien her