Behovsmedisinering i omsorgsboliger for eldre: Har organisering betydning for praksis?

Et sentralt helsepolitisk mål er at alle skal ha en sikker tilgang til legemidler og at bruken må vurderes ut fra hva som er beste behandling for den enkelte pasient. Å forebygge uønskede hendelser og uhensiktsmessig legemiddelbruk er ikke minst viktig i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, siden bruk av legemidler ofte initieres her, og fordi oppstart av legemiddelbehandling i sykehus gjerne må følges opp etter utskrivning. I en artikkel nylig publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning retter Marianne K. Nilsen, Rose Mari Olsen og Hege Sletvold søkelys på behovsmedisinering i kommunale omsorgsboliger for eldre. Funn fra deres studie indikerer at organiseringen av omsorgsboliger kan påvirke praksis i forbindelse med behovsmedisinering, og kan dermed utgjøre en risiko for pasientsikkerheten i tjenesten. Du kan lese artikkelen i sin helhet her.