Oppgaveglidning i omsorgstjenestene – en oversikt over forskningslitteratur

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Siri Andreassen Devik og Rose Mari Olsen utarbeidet en kunnskapsoppsummering om oppgaveglidning mellom sykepleiere og andre helsearbeidere i den kommunale omsorgstjenesten. Den aktuelle kommunale konteksten er avgrenset til helse- og omsorgstjenester i institusjons- og hjemmebasert omsorg inkludert avlastningsboliger og andre boformer. I kunnskapsoppsummeringen er det inkludert 61 publikasjoner, hvorav 57 er vitenskapelige originalstudier og 4 er norske forskningsrapporter. Rapporten er tilgjengelig i fulltekst på Omsorgsbiblioteket