Frivillighet – løsningen på fremtidens omsorgsutfordringer?

Kan man forestille seg et sykehjem hvor pasientene får tilfredsstilt alle ønsker og behov i fremtiden? Er det forskjell mellom det å bo hjemme i egen bolig og det å bo på et sykehjem? Hvilke behov har endret seg? Skal ikke opplevelsen være den samme? Både Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47, 2008-2009) og Innovasjon i omsorg (Helse og omsorgsdepartementet, 2011) beskriver et utfordringsbilde som krever at det tenkes nytt for å skape en bedre og helhetlig helsetjeneste for våre eldre innbyggere. Morgendagens omsorg (Helse og omsorgsdepartementet, 2012-2013), er en mulighetsmelding som vektlegger pasientens opplevelse og behov når helsetjenestene skal utvikles fremover. HelseOmsorg21 poengterer også at brukermedvirkning er en viktig faktor for bedre kvalitet i tjenestene. For å løse morgendagens omsorgsutfordringer i Norge, vektlegges også viktigheten av å benytte pårørende og frivillige aktører som en ressurs. Gapet mellom krav og forventninger til tjenestene, og tilgang på helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse underbygger behovet for et tettere samarbeid med pårørende og frivillige aktører fremover. Det jobbes aktivt for å samarbeide tettere med frivillige ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, og i 2015 skal det publiseres en bok som gir leseren gode råd om hvordan dette arbeidet kan utføres. Tjenestedesignere fra DesignIT, ansatte ved Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal og Trude Fløystad Eines fra Senter for Omsorgsforskning deltar i dette arbeidet.