Har evaluert rehabiliterings- prosjekt i Namdal

ENMARKERDEVIK550PX__240

Sammen med seniorforsker Margrete Haugum (TFoU) har forsker Ingela Enmarker og stipendiat Siri Andreassen Devik nylig evaluert prosjektet: Mestring i lag- sammen om rehabilitering. Evalueringen gir anbefalinger til Namdal Rehabilitering om hvordan de kan arbeide videre med tilpasning til Samhandlingsreformen, for å dekke behovet for kommunal rehabilitering.

I 2003 gikk kommunene i Namdal sammen om å etablere Namdal Rehabilitering på Høylandet, noe som gir kommunene et unikt utgangspunkt i forhold til Samhandlingsreformen dersom en greier å tilpasse driften og tilbudet. Nylig ble gruppeopphold for brukere med samme helseutfordring prøvd ut i prosjektet Mestring i lag – sammen om rehabilitering 2011. Senter for omsorgsforskning har sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling evaluert prosjektet.

Namdal Rehabilitering er et interkommunalt selskap eid av 14 kommuner i Namdalen.

Selskapet startet driften i 2006 og har 26 behandlingsplasser hvorav 8 er forbeholdt det regionale helseforetaket til spesialistrehabilitering. Prosjektet Mestring i lag-sammen om rehabilitering gav tilbud til tre gruppeopphold for; KOLS-pasienter, eldre med funksjonsfall og hjerneslag i kronisk fase. Tanken var at undervisning og trening kan tilpasses bedre, brukerne kan ha støtte i hverandre og en kan øke belegget ved rehabiliteringssenteret og kompetansen blant ansatte.

Vi fant at gruppeoppholdene har fungert fint for pasientene, men at det er et forbedringspotensial i det helsefaglige tilbudet. Det er behov for:

– bedre kartlegging av rehabiliteringsbehovet i kommunene

– tydeliggjøring av institusjonens profil (Høylandsmodellens fokus på humor og kultur krever en felles forståelse i personalgruppa)

– tilrettelegge for reell tverrfaglighet

– kvalitetssikre informasjonsflyt

– bedre evaluering av gevinster hos brukere og eierkommuner

Flere av anbefalingene i evalueringen dreier seg om hvordan en kan utvikle konkurransekraften til Namdal rehabilitering, øke eierkommunenes interesse for og bruk av institusjonen og tilpasse tilbudet til behovene som finnes i eierkommunene.

Referanse:

Devik, Siri Andreassen, Enmarker, Ingela Christina og Haugum, Margrete. 2012.

Evaluering av Mestring i lag – sammen om rehabilitering. Prosjekt ved Namdal rehabilitering.