I Trygge Hender, Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

UHT – Åfjord skal delta i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten», et delprosjekt i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Vi gjennomfører dette prosjektet med en tverrfaglig prosjektgruppe med sykepleiere, kommunelege og farmasøyt.

Bakgrunn:

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er valgt som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen ”I Trygge Hender 24/7”. Studier viser uoverenstemmelse mellom medisinkort i hjemmet og hos fastlegen blant 50-90 % av pasientene i hjemmesykepleien. Kampanjen som pågår fra 2011-2013 fokuserer på innsatsområder hvor potensialet for forbedring er stort. Det vil legges vekt på tiltak som har dokumentert effekt og har støtte i norske fagmiljøer.

Utviklingssentre for hjemmetjenester inviteres til å delta på læringsnettverk over 9 måneder. Dette skal være et verktøy for å introdusere innsatsområder, tiltak, forbedringsverktøy og målemetoder. Samlingene vil fungere som arbeidsseminarer hvor de samme tverrfaglige teamene forplikter seg til å delta.

Mål:

Hensikten er å sikre særlige utfordringer i forhold til tverrfaglig legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten.

Delmål:

Å etablere systematisk og regelmessig gjennomgang av brukernes legemidler i et tverrfaglig team.
Den tverrfaglige legemiddelgjennomgangen skal optimalisere pasientens legemiddelbruk og redusere pasientskader.
Pasienter og ansatte skal oppleve at ordningen blir en naturlig del av kommunens tjenstetilbud.
Vi ønsker å øke samhandlingen mellom aktørene til det beste for brukeren.

Metode:

Prosjektet vil være en del av den nasjonale kampanjen ”I trygge hender”.
Deltakelse på læringsnettverk med totalt 3 samlinger med tverrfaglige gruppe fra Åfjord kommune (sykepleier, kommunelege og farmasøyt).
Oppfølging og veiledning gjennom telefonkonferanser mellom samlingene.
Opprette nye prosedyrer i forhold til legemiddelgjennomgang.
Systematisk gjennomgang av pasientenes legemidler i tverrfaglig team: Ved oppstart av sykepleietjeneste i hjemmet, halvårskontroll, helårskontroll og ved ekstra behov.
Registrere antall legemidler, indikasjon og oppfølging.
Opprette tiltakstype ”legemiddelgjennomgang” i elektronisk pasientjournal (Profil).
Opprette tiltak i plan og rapport innen 24 timer i henhold til observasjon og oppfølging av forskrivninger.
Undervisning på gruppemøter.

Prosjektperiode:

2013

Finansiering:

Læringsnettverket dekkes av Helsedirektoratet
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektansvarlig: Laila Refsnes
Prosjektleder: Gunnveig Å. Ugedal
Prosjektmedarbeidere: Kommunelege Johan Østerås, Farmasøyt Randi Rømma