IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy

SYKEPLEIESTUDENTER1106550PX__240

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har nylig avsluttet et prosjekt om IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Av: Kirsten Lange

Målene for prosjektet har vært:

· Skaffe oversikt over hvilke IPLOS – variabler de ansatte som opplever som vanskelig å kartlegge sykepleiefaglig korrekt.

· Skape en entydig forståelse hos ansatte av hva som ligger i den enkelte opplysning og i forhold til vurderingen av de ulike bistands og assistanse variablene

· Økt kompetanse blant ansatte til å foreta en IPLOS vurdering

· 2. års studenter i praksis ved Verdal bo og helsetun skal oppnå god forståelse for IPLOS som sykepleiefaglige vurderingsverktøy gjennom å delta i seminarer og føre logg.