KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Prosjekt: KOLS prosjekt i Værnesregionen

Bakgrunn:

Forekomsten og dødeligheten av KOLS øker samtidig som tilsvarende tall for andre livsstilsykdommer går ned i hele den vestlige verden. Det forventes at epidemien vil være økende i enda noen tiår før vi ser effekten av dagens svakt synkende røykeandel i befolkningen. En større del av forebygging, behandling og rehabilitering skal foregå i kommunene i framtiden. Det haster derfor med å få øket kompetansen og kvaliteten i kommunehelsetjenesten, samt få på plass god samhandling både mellom nivåene og internt i kommunehelsetjenesten, slik at vi kan møte disse utfordringene i vår nære framtid

Formålet med prosjektet er å er å heve kompetansen på KOLS i kommunehelsetjenesten.

Målet med prosjektet er å:

Opprette en ressursgruppe i Værnesregionen
Lage et oppslagsverk på KOLS til bruk i hjemmetjenestene og sykehjem i Værnesregionen
Lage et kortfattet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning på arbeidsplassene.

Metode:

Prosjektet startet med at det ble opprettet en ressursgruppe av helsepersonell i Værnesregionen. Denne gruppa fungerte også som en referansegruppe og kom med forslag om innhold i permene og undervisningsopplegget. I tillegg kommenterte de og kom med innspill på prosjektgruppas forslag som ble lagt fram under veis.

Prosjektperiode:

September 2010 til juni 2012

Finansiering:

Midler fra Utviklingssentret for hjemmetjenester i Nord Trøndelag

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektledere: Heidi Hjelsvold Bjørgvik og Tone Skjervold Sæter. Referansegruppa har bestått av deltakere fra Værnesregionen og en brukerrepresentant. Utviklingssentret for hjemmetjenester i Nord Trøndelag har i tillegg deltatt i prosjektet. Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge har bidratt med veiledning (Karin Torvik)