Kreft og lindring i Værnesregionen

Prosjekt:

Kreft og lindring i Værnesregionen

Bakgrunn:

Forskning viser at det er økning i antall som får kreft, og at flere lever lengre med sin kreftsykdom. Statistikk viser at hjerte- og karsykdom og kreft er de vanligste dødsårsakene i Norge (Folkeinstituttet 2011). Dette medfører at mange pasienter lever med plager som ikke kan kureres, men som kan lindres. Samhandlingsreformen fører til at mange av pasientene får lindrende behandling og behandling for sin kreftsykdom av kommunehelsetjenesten., og at en stor andel av pasientene i kommunehelsetjenesten får lindrende behandling. Det er derfor viktig med høy kompetanse på dette fagfeltet. Lindrende behandling skjer uavhengig av diagnose.

Formålet med prosjektet er å legge forholdene til rette i kommunehelsetjenesten for at kreftpasienter og andre med behov for lindring skal få et helhetlig og individuelt tilbud i eget hjem eller nærmest mulig hjemmet.

Målet med prosjektet er å:

· Øke omsorgstjenestens kompetanse innenfor palliativ og kurativ behandling i Værnesregionen.

· Samhandling om felles utfordringer ved kreft og lindrende behandling innen kommunen og i Værnesregionen, og mellom kommune og sykehus.

Metode:

Prosjektgruppa har vært på flere studiebesøk og deltatt på mange kurs og konferanser for å øke sin egen kompetanse i forhold til kreft og lindring. Det er opprettet en faggruppe innenfor kreft og lindring i Værnesregionen. Denne gruppa fungerte også som en referansegruppe i prosjektet. Det er laget permer som skal fungere som oppslagsverk for ansatte i kommunehelsetjenesten og det jobbes med å få lagt dette materiale på nett.

Prosjektperiode:

September 2010 til juni 2012

Finansiering:

Midler fra Utviklingssentret for hjemmetjenester i Nord Trøndelag.

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektledere:Ingrid Moan Pettersen, Karin Dybvad Storflor og Rigmor Wostryck. Referansegruppa består av deltakere fra Lindrendegruppa i Værnesregionen og en brukerrepresentant. Utviklingssentret for hjemmetjenester i Nord Trøndelag har deltatt i prosjektet. Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge har bidratt med veiledning (Karin Torvik)