Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord -Trøndelag

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter, og Helsetilsynet har avdekket en rekke mangler ved dagens praksis(Helsetilsynet 7/2010). Legemiddelrelaterte problemer forekommer i alle deler av helsetjenesten. Problemene kan være relatert til den som forskriver og administrerer legemidler, relatert til pasientens legemiddelbruk eller til legemidlet i seg selv. Både norske og internasjonale studier viser høy forekomst av legemiddelrelaterte problemer både i sykehus, sykehjem, og allmennpraksis. Konsekvensene er økt sykelighet med redusert livskvalitet, og økt dødelighet for pasientene, samt store utgifter for helsevesenet. Det eksisterer bred enighet i fagmiljøene om et betydelig forbedringspotensial.

Prosjektbeskrivelse Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord -Trøndelag
Her er bilde av arbeidsgruppa i læringsnettverket.

Foran fra ve. Inger Lise Fiskvik og Anita Susegg,
bak fra ve. Hege Therese Bell, Siri A. Devik og Edel Nessemo.
Anne Merethe Hernes var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Du kan lese mer om læringsnettverket her