Mitt hjem – min arbeidsplass.

Utviklingshemmedes syn på situasjoner som de opplever som problematiske og utfordrende i forbindelse med at de tar imot hjelp i eget hjem.

Bakgrunn:

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Molde, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, senter for Omsorgsforskning Midt-Norge. Problemstillinger knyttet til det å yte offentlige tjenester i private hjem har vært mye diskutert i evalueringsrapporter, bøker og artikler. Mange har fremhevet at det å yte tjenester på den private arena stiller spesielle krav til tjenesteutøvelsen, med begrunnelse i den sterke verdi hjemmet har. Prosjektet ”Mitt hjem – min arbeidsplass” omhandler dagligdagslige utfordringene, planlagt eksemplifisert gjennom 4-6 filmvignetter, som synliggjør kjente utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Situasjonene er kommet frem i fortellinger fra mennesker med utviklingshemning, både de som er medforskere i forprosjektet og gjennom andre kilder. Filmene vil bli spilt inn av skuespillere fra teater nonStop i Namsos, og profesjonelt filmet. Fokusgruppeintervju og individuelle intervju basert på filmvignettene, vil bli gjennomført i 6 grupper, for å utvikle og validere en metode for å fremme refleksjon. I neste fase vil det bli gjennomført en større aksjonsforskningsdel basert på metoden som ble utviklet i forrige fase. Her vil utvikling av refleksjonskompetanse og styrket påvirkningsevne søkes oppnådd ved hjelp av refleksjonsgrupper. Prosjektgruppemedlemmene med utviklingshemning vil være aktive medforskere i hele prosessen.

Mål:

Overordnet mål (effektmål):

Det overordnede målet er en bedring av livskvalitet hos personer med utviklingshemning gjennom en opplevelse av reell innflytelse og selvbestemmelse i eget liv, i trygghet om at de individuelle hjelpebehov blir dekket.

Det å kunne ivareta egne interesser og oppleve en reell selvbestemmelse er viktig for alle mennesker. Ved en bedret refleksjonskompetanse vil tjenesteytere kunne bli mer bevisst de verdier som står på spill i samspillet og forholde seg til dette på en mer gjennomtenkt måte. For tjenesteytere vil en slik bevisstgjøring bidra til større forståelse for hvordan deres holdninger og handlinger påvirker dagliglivet til den personen de skal bistå.

Prosjektmål (resultatmål)

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bevissthet over egne rettigheter hos mennesker med utviklingshemning, og å utvikle, prøve ut, validere og implementere en metode for å fremme refleksjon hos tjenesteytere og vernepleierstudenter.

Mål for følgeprosjektet

Følgeprosjektet som omhandler forskningsprosessen har som mål å kunne beskrive viktige faktorer i forskningsprosessen, herunder både suksessfaktorer og mulige utfordringer. Hovedmålet er at det deltagende forskningsdesignet fungerer på en reel måte i hele prosessen

Metode:

Prosjektet vil ha en kvalitativ tilnærming, med fokus på opplevelser i hverdagslivet til mennesker med utviklingshemning, og er således i tråd med satsingen på pasientnær klinisk forskning. Det bærende elementet i prosjektet er deltagende forskning, hvor mennesker med utviklingshemning er medforskere i de fleste av prosjektets aktiviteter. Videre anvendes et aksjonsforskningsdesign, med vignettmetoden og kvalitative intervju/fokusgruppeintervju som basis for datainnsamlingen.

Prosjektperiode:

November 2011- desember 2013

Finansiering:

Søkt hos NFU; svar 22 november

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektdeltakere for SOF: Ove Hellzen