Morgendagens sykehjem

Morgendagens sykehjem skal utvikles med utgangspunkt i de forventninger som beskrevet i Stortingsmelding 29, Morgensdagens omsorg (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013); brukermedvirkning, innovasjon og nytenking. Endringen omfatter utvikling av tjenester med utgangspunkt i pasientens faktiske behov, og i nært samarbeid med pårørende og ansatte.

Morgendagens omsorgsutfordringer krever nytenkning og innovasjon, også når det gjelder behovet for kompetanse. Det er allerede i dag en utfordring å rekruttere helsepersonell (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013; NOU, 2011). Det er krevende å stå alene i vanskelige situasjoner og nyutdannede sykepleierne savner et bredere kompetansemiljø (Sandvik, 2014).. Utfordringsbildet viser et gap mellom krav og forventninger i tjenestene, og utfordringer i rekruttering av helsepersonell med tilstrekkelig fagkompetanse. En ny organisasjonsmodell kan bidra til å redusere gapet mellom kompetansekrav og tilgjengelig helsepersonell, og dermed være et svar på behov for nytenking i forhold til å rekruttere og beholde helsepersonell i sykehjem. Stortingsmelding 29 (Det kongelige helse – og omsorgsdepartementet, 2012-2013) skriver at det finnes lite forskning på det nye som skjer innen sykehjemssektoren og at det er stort behov for å dokumentere og systematisere disse erfaringene. Prosjektet har knyttet til seg tjenestedesignere for å drive deler av innovasjonsprosessen og forskere fra Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i

Molde og Møreforskning skal delta med forskningskompetanse i dette prosjektet i 2015.