Nevroprosjektet – LEVE som den du er i Kristiansund kommune

Illustrasjonsbilde LEVE - som den du er
Illustrasjonsbilde LEVE – som den du er

Prosjektet har gjennomført kurset LEVE – som den du er med fokus på livsstilsendring til personer med nevrologisk sykdom. Målet med prosjektet er blant annet å utvikle en modell for å hjelpe personer med nevrologisk sykdom som mottar kommunale helsetjenester til å ivareta og utvikle handleevne knyttet til egen helse og aktivitet. Det er viktig å få på plass en prosedyreutvikling som gjør det mulig for kommunale ergoterapeuter å videreføre prosjektet med forankring hos ledelsen og slik implementere modellen i kommunal omsorg. 

Bakgrunn:

Dagens helsepolitikk har mange utfordringer og muligheter. En ser at funksjon oftere blir lagt til grunn for offentlige ytelser, noe som ergoterapeuter har god kompetanse i gjennom funksjonsvurdering samt i hjelp til å bistå personer med meningsfulle liv. På den andre siden blir det foretatt nedskjæringer, økonomiske kutt og omorganiseringer som begrenser pasientkontakt og påfølgende behandlingsmuligheter. Faggruppen bruker i dag store ressurser på å ”reparere”.

Et opplæringstilbud med fokus på livsstilsendring kan være et svar på disse utfordringene innen helsearbeid. Dette vil kunne ha stor betydning for å forebygge behovet for økte helsetjenester og livsstilssykdommer. Lifestyle Redesign – programmet er godt forankret i aktivitet, og programmet går til røttene i ergoterapi med en aktivitetsbasert behandling tilpasset en ny tid. Metoden er spesiell fordi den baserer seg på en kombinasjon på individuell- og gruppeoppfølging.

Til en viss grad er ikke Lifestyle Redesign noe nytt, men en bearbeidelse av det ergoterapeuter tradisjonelt har arbeidet med. Livsstilsprogram basert på Lifestyle Redesign er godt dokumentert gjennom forskning i USA, England og Norge og har vist seg å ha god effekt. Studier gjort i USA viser også langtidseffekten av intervensjonen; 90 % av forbedringen opprettholdes etter seks måneder fra avsluttet kurs. Det er også dokumentert god kostnads – effektivitet ved bruk av programmet.

Mål:

Utvikle en modell for å hjelpe personer med nevrologisk sykdom som mottar kommunale helsetjenester til å ivareta og utvikle handleevne knyttet til egen helse og aktivitet.
Fremme livskvalitet gjennom selvstendig mestring av dagliglivets gjøremål.
Prosedyreutvikling som gjør det mulig for kommunale ergoterapeuter å videreføre prosjektet med forankring hos ledelsen og slik implementere modellen i kommunal omsorg.

Metode:

Utvikling og gjennomføring av kurset LEVE – som den du er.
Målgruppen for kurset er personer mellom 30 og 60 år med diagnosen hjerneslag, parkinsons sykdom, multippel sklerose eller polynevropati. Diagnoselisten er ikke uttømmende og personer med liknende/relevante diagnoser kan være med.
Kurset har en varighet på 6 måneder med samlinger to ganger pr. mnd. Gruppemøtene har ulike temaer hvor det har foregått undervisning, erfaringsutveksling og utprøving av aktiviteter.
Deltakernes ønsker og behov danner grunnlag for de ulike temaene i kurset.
Innsamling av data, fokusintervju med deltakerne av kurset.
Gjennomgang av erfaringer, utvikling av modell, nye kurs og implementering

Resultat:

Kurs og innsamling av data er gjennomført.
Resultat vil bli publisert gjennom rapport og fagartikkel.

Prosjektperiode:

  • Planlegging av prosjekt høst 2011
  • Gjennomføring av kurset LEVE- som den du er vår 2012
  • Fokusgruppeintervju – juni 2012
  • Analyse av data og evaluering vår 2013

Finansiering:

Tilskudd til hjelp for selvhjelp til personer med nevrologiske skader og sykdommer, Helsedirektoratet

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektleder: Siv Agnete Mjønesaune, ergoterapeut
Styringsgruppe: Toril Kvisvik, Stein Kulø, Marit Haugan-Pettersen, Bente Åsbø, Kjersti Thingnes
Arbeidsgruppe: Siv Agnete Mjønesaune, Elisabeth Sjåvik, Ida Hansen
Ressursgruppe: Inger Lise Lervik, Rigmor Einang Alnes, Gunnhild Grue, Rune Kalland