Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom

Bakgrunn:

Prosjektet har fokus på et nytt felles tiltak i helse- og omsorgstjenesten, gjennomført som samarbeid mellom to kommuner. Det gjelder Verdal og Levanger kommuner. Målgruppen er personer med ”alvorlig uhelbredelig sykdom”, det vil si personer med uhelbredelig sykdom som kreft, KOLS eller andre sykdommer som medfører kroniske smerter, ernæringsproblematikk, psykisk stress og andre symptomer som reduserer helsen og virker hemmende på livskvaliteten.

Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne målgruppen. I 2011 fikk kommunene Levanger og Verdal i tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livetsslutt over statbudsjettet, kapittel 761 post 67, Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene samarbeidet i forhold til gjennomføring av et forprosjekt der det ble utarbeidet modeller for å videreutvikle tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med ’alvorlig uhelbredelig sykdom’ som beskrevet innledningsvis. Kommunene Verdal og Levanger har fått innvilget nytt tilskudd til gjennomføring av et interkommunalt prosjekt knyttet til lindrende behandling nå i 2012, og et av tiltakene i prosjektet retter seg mot: Utprøving av dagenhet for personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose.

Mål:

Hensikten med etablering av dagenhet er å utvikle et nært og tilgjengelig tilbud som fremmer mestring og livskvalitet hos pasienter som har en alvorlig sykdom.

Forskningsprosjektet formål er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose.

Metode:

For å få kunnskap om pasienter sine erfaringer og oppfatninger om en ny type tiltak, benyttes en kvalitativ metode. Kvalitativ fenomenologisk beskrivende metode er hensiktsmessige når man vet lite om et fenomen, det vil si dagtilbud som et nytt tilbud / fenomen innen den palliative omsorgen i kommunehelsetjenesten. Vi vet lite om faktorer og sammenhenger som har betydning for at pasienter og pårørende skal oppleve tilbud som relevant og nyttig for dem. Det benyttes individuelle intervjuer med pasienter, og semistrukturert tematisk intervjuguide. Koordinator for utviklingssykehjem i Nord-Trøndelag, Une Hallem og førsteamanuensis/forsker i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Hildfrid Brataas, vil gjennomføre intervjuene sammen. Tematisk analyse gjennomføres. Populasjonen er aller personer over 18 år i Verdal og Levanger kommune som benytter seg av tilbudet ved dagenheten i perioden fra oppstart av dagenheten 26/9-12 til 1/5-13. Omfanget av populasjonen er ukjent da tilbudet er nytt.

Prosjektperiode:

Prosjektet gjennomføres fom 26/9-12 – tom 1/5-13. Datasamling kan starte i desember 2012, da prosjektet er godkjent av REK.

Finansiering:

Prosjektfinansiering over statsbudsjettet, kapittel 761 post 67, Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskningsveiledning finansieres via Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge.

Prosjektleder og deltagere:

Ledere for intervensjonene er kreftsykepleierne Gro Nina Nymoen Helberg, Verdal kommune og Liv Gilberg, Levanger kommune

Forskningsdelen gjennomføres av utviklingskoordinator Une Hallem, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Verdal kommune med forsker Hildfrid V. Brataas, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge som forskningsansvarlig/veileder.