Utprøvning av kommunal behandlingsenhet – erfaring og utfordringer i bruk av akuttplasser i sykeheim

Bakgrunn:

Midtre Namdal (Fosnes, Overhalla, Namdalseid, Namsos, Osen og Flatanger) har innledet et bredt anlagt samarbeid om samhandlingsreformen i prosjektet ”Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal”. Prosjektet har støtte fra HOD og har flere underprosjekter. Et sentralt fokus isamhandlingsreformen blir å finne frem til systemtiltak som har forankring i og er rettet inn mot helheten i pasientens behov, også når disse går på tvers av forvaltningsnivå eller organisatoriske grenser. Dårlig eller manglende samhandling, gjør at pasienten fort opplever tjenestene som fragmenterte og uoversiktlige og opplever overgangen mellom dem som problematisk. Samkommunene ønsker derfor å bygge opp og heve kvaliteten på de kommunale helsetjenestene og skaffe seg erfaringer i implementeringen av en kommunal behandlingsenhet, akuttavdelning, som struktur for samhandling mellom kommune og helseforetak, underprosjektAkuttplasser i sykeheim (UP8).

Mål:

Hensikten i dette prosjekt er å ta del av de erfaringer og utfordringer i bruket av akuttplasser på Overhalla sykeheim, og at i denne prosess skapa nye aksjoner som kan lede til hevning av kvaliteten på helsetjenestene. Erfaringene skal dokumenteres og formidles.

Metode:

Å muliggjøre de ansattes engasjement og delaktighet i prosjektet er avsikten å iverksettes en aksjonsforskningsstudie. Aksjonsforskning passer gott innom utviklingen av praksisfeltet. De ansatte er aktive til sammen med forskaren i planering, agering, observering og refleksjon. Dette skjer i en pågående prosess. Pleieansatte kommer at delta i fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer. For å fremme en god opplevelse av helsetjenesten og som en kvalitetsindikator må pasient og pårørendes opplevelse også måles. Dette gjøres med intervjuer av pårørende og utskrevne pasienter.

Prosjektperiode:

01.01.2012 – 31.12.2013

Finansiering:

Namdalsmidler, Overhalla kommune.

Prosjektleder og deltagere:

Ingela Enmarker, førsteamanuensis HiNT (prosjektledere)
Rose M. Olsen, stipendiat, HiNT
Kirsten Svarliaunet, enhetsledere i Overhalla sykehjem
Anita Ristad, daglig ledere Overhalla sykehjem
Pleieansatte ved Akuttplass avd. Overhalla sykehjem
Studenter ved videreutdanning ”Eldres helse og sykdom”, HiNT

Lenker:

For øvrig henvises til MNS-hjemmesider www.midtre-namdal.no for presentasjon av hovedprosjekt og underprosjekter i samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal.