Utvikling av funksjonell tverrfaglighet i rehabiliteringsarbeid

Mål/innhold: Å bringe fram erfaringskunnskap som kan ha overføringsverdi til annen tverrfaglig praksis i forbindelse medinnførng av ICF (modell og klassifisering av funksjon og helse)

Prosjektansvarlig: Hildfrid V. Brataas

Tid: 2003 – 2008. Avsluttet prosjekt.

Publisering: Brataas, H. V. og N. Haugen (2009): Ansattes perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 5, 2:30-45.