Utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk hos eldre

Bakgrunn:

Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) som trådte i kraft 1. januar 2012. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke forebyggende helsetjeneste i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap og som påverker individets egen mestring og reduserer risiko for sykdomsutvikling.

Forebyggende helsearbeid blant eldre er ikke lovpålagt i norske kommuner, og er derfor i liten grad vektlagt. Samhandlingsreformen kan bety en nytenkning der forebygging anses som viktig i alle faser i livet og der det antas at forebygging vil ha positive individ- og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk til eldre er å styrke den eldres mulighet for egen mestring og å bevare funksjonsnivået lengst mulig. Forebygging av sykdom, ulykker og isolasjon, styrking av det sosiale nettverket og informasjon om kommunens tilbud, er sentrale områder for forebyggende hjemmebesøk.

Mål:

Tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet og å utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk. Evaluere modellen for oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 75 år i Ålesund kommune ut fra ulike perspektiv:

  • organisatorisk
  • de eldres erfaringer med hjemmebesøk
  • sykepleierne som har gjennomført besøkene

Metode:

Litteraturgjennomgang av forebyggende hjemmebesøk, nasjonalt og internasjonalt.

Semistrukturerte intervju av personer som har hatt hjemmebesøk i 2011/12, 2010 og 2009 (N=30), Innsamling av dokumenter fra virksomheten, beskrivelser fra sykepleierne med fokus på erfaringer, hva krever endring, hvor sees svakheter og hva fungerer godt. Fokusintervju med sykepleiere og ledere av virksomheten (N=6).

Resultat:

Foreløpige funn fra litteraturgjennomgangen viser :

Modellene ser forskjellige ut:

  • aldersgruppene er forskjellige
  • kompetansen er forskjellig
  • innholdet og fokus for besøket er forskjellig

Prosjektperiode:

  • Systematisk litteraturundersøkelse (avsluttet 2012), rapport avsluttet desember 2012
  • Systematisk beskrivelse av modellen i Ålesund på bakgrunn av intervju med de eldre, sykepleierne og ledere av virksomheten (2012/2013) – Rapport juni 2013
  • Evaluering av ”Ålesundsmodellen” på bakgrunn av resultat fra trinn 1 og 2 (2012/2013)
  • Videreutvikling, gjennomføring/ ”testing” og evaluering av modellen (2013/2014)

Finansiering:

Midler fra Utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk fra Helsedirektoratet

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektleder: Rigmor Einang Alnes, PhD student/forsker Senter for Omsorgforskning

Prosjektgruppe:

Liv Aarseth Lied, geriatrisk sykepleier, Ålesund kommune
Anne Karin Røsvik Roald, geriatrisk sykepleier, Ålesund kommune
Ida Skotheim, enhetsleder Aktivisering og velferd Ålesund kommune
Kari Blindheim, høgskolelektor/forsker Høgskolen i Ålesund

Referansegruppe:

Kirsti Skovdahl, professor Høgskolen i Buskerud
Harald Endresen, rådgiver Ålesund kommune
Birgitte Sæthre Bonesmo, rådgiver Ålesund kommune
Brit Krøvel, leder utviklingssenter for hjemmetjenester, Ålesund, Møre og Romsdal
Odd Roe Skogen, brukerrepresentant eldrerådet