HiNT får senter for omsorgsforskning

SYKEPLEIESTUDENTER3806AX__240Helsefagmiljøet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) får ett av fire regionale Senter for omsorgsforskning som Regjeringen lanserer i dag. Rektor Knut Arne Hovdal og helseforskerne Ove Hellzen og Grete H. Bratberg i HiNT jubler over tildelingen, og ser mange spennende muligheter for forskning tett knyttet til lokalmiljø og praksisfelt.
– Senter for omsorgsforskning passer som hånd i hanske med forskningsstrategien i HiNT: Forskningen vår skal være praksisrettet og gjøre undervisningen vår bedre, sier Knut Arne Hovdal.

Av: Anne Sigrid Haugset

Formålet med de fire nye sentrene for omsorgsforskning er å styrke forskning på omsorg og eldres levekår. Sentrene skal:

– styrke praksisnær forskning og utvikling
– drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren
– bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren

Det skal være ett senter i hver av regionene Nord-, Midt-, Sør- og Vest-Norge, i tillegg til at Østlandsregionen har fått sitt senter tidligere ved Høgskolen i Gjøvik. I Midt-Norge søkte både Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag om å få senteret.

– Vi er svært glade og stolte over å bli valgt til denne viktige oppgaven. Det betyr at vi får bedre vilkår for å forske på omsorg, og kan tilby regionen rundt oss ny kunnskap og oppdatert viten om dette. Dessuten vil det også gjøre undervisningen vår bedre og enda mer forskningsbasert, sier førsteamanuensis Grete H. Bratberg og professor Ove Hellzen, som er to av høgskolens fremste forskere på helsefagfeltet.

Får oppstartsmidler
I tillegg til HiNT jubles det i dag også over tildeling av forskningssentre ved Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark. Det var åtte søkere totalt, to i hver region.

Regjeringen legger oppstartsmidler på bordet til sentrene, men på sikt er det tenkt i retning egenfinansiering gjennom salg av forsknings- og utredningsoppdrag til kommuner, staten og private oppdragsgivere.

For lite omsorgskunnskap
– Vi har lite kunnskap om omsorgstjenesten sammenliknet med andre sektorer. Forskning på levekårene til brukerne av pleie- og omsorgstjenestene har vært for lavt prioritert. Derfor trenger vi Senter for omsorgsforskning, sier helseminister Sylvia Brustad.

Høgskolen i Nord-Trøndelag sitt helsefagmiljø holder hus i Levanger og Namsos, og høgskolen har grunnutdanninger i sykepleie, vernepleie og farmasi i tillegg til en rekke videreutdanninger. Senter for omsorgsforskning skal ikke knyttes til noe bestemt geografisk sted, men dra veksler på hele fagmiljøet i høgskolen.
Tett samarbeid med kommunene
Forsknings- og utviklingsaktiviteten skal skje i nært samarbeid med kommunene, og det er et siktemål at kommuner i større grad blir oppdragsgivere for forskning og utviklingsprosjekter.

– Dette passer som hånd i hanske med forskningsstrategien vår – vi ønsker å bli en enda bedre utviklingspartner for kommunene, sier Knut Arne Hovdal.