Oppgaver

Senter for omsorgsforskning, midt skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten. 

Senter for omsorgsforskning, midt skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten.

Senterets overordnede oppgave er derfor  i første rekke å styrke praksisnær og forskningsbasert kunnskap i omsorgssektoren og formidle denne kunnskap og erfaring til regionenes kommuner.

Dette innebærer i praksis at:

Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Dette vektlegges ved at økt kvalitet på omsorgstjenestene skal komme samfunnet og innbyggerne til gode. Vår forskning skal bidra til å styrke fag- og metodeutvikling. Senterets aktivitet skal skje i samarbeid mellom kommuner, høgskoler og andre relevante forskningsmiljø.

Senteret skal:

  • Være en nasjonal /regional og lokal ressurs innen forskning – og utviklingsarbeid.
  • Tilrettelegge for at fordringer og behov defineres i og av kommunene. Dette skal danne grunnlag for utvikling og forbedring av omsorgstjenesten

Satsingen rettes i hovedsak mot:

Politikere, kommunal administrasjon, ansatte, pasienter/ brukere, utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn som er engasjert i omsorgssektoren muligheter og utfordringer.

Sentrale arbeidsområder er i hovedsak innenfor:

  • Eldre
  • Funksjonshemmede
  • Rus/psykatri
  • Aktiv omsorg
  • Velferdsteknologi
  • Samhandlingsreform
  • Kunnskapsutvikling

Alle områder er til dels overlappende og må sees i et helhetlig perspektiv.

Sentralt i arbeidet med disse oppgavene er å knytte og å opprettholde kontakt med aktuelle miljøer innen de enkelte kommuner. Her har senteret et særskilt ansvar for samarbeid med Utviklingssentrene(USHT) i regionen.