Tok doktorgrad på smerte i sykehjem

disputastorvik550pxKarin Torvik disputerte for doktorgraden 16. mars ved Norges Tekniske Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, med avhandlingen Pain and Quality of Life in patients living in nursing homes.
Av: Kirsten Lange

Antall eldre over 64 år øker i Norge og forekomsten av demenssykdommer er stigende. Det er anslått at ca 80 % av de som bor på sykehjem i dag har nedsatt kognitiv funksjon. Forekomsten av andre sykdommer øker også med økende alder, og flere av disse sykdommene gir smerter. Både kommunikasjonsproblemer og redusert kognitiv funksjon samt fysiologiske aldersforandringer og polyfarmasi vanskeliggjør smertekartleggingen og medikamentell smertebehandling hos eldre på sykehjem.

Hovedmålsettingen med studien var å få mer kunnskap om smerte og livskvalitet hos sykehjemspasienter. Studien består av tre delstudier. Formålet med den første studien var å beskrive smerte og bruk av smertestillende medikamenter hos sykehjemspasienter med ulik grad av kognitiv svikt. Totalt ble 214 av 307 (70 %) eldre over 64 år i syv sykehjem i Midt Norge inkludert. Gjennomsnittsalderen var 86 år og mer enn to tredjedeler var kvinner. Smerte ble målt med en 4-punkts skala hos de som kunne selvrapportere smerte og et observasjonsskjema (Doloplus-2) ble anvendt for å kartlegge smerte hos de som ikke kunne rapportere smerten sin. Sykepleieren som kjente pasienten observerte smerteatferd hos pasienten ved hjelp av dette skjemaet. I alt 128 (60 %) av pasientene var i stand til å selvrapportere smerte. Av disse hadde 51 % smerter, hvorav halvparten hadde smerte av moderat eller alvorlig smerteintensitet. I gruppen som ikke kunne selvrapportere smerte observerte sykepleierne smerteadferd hos 67,5 %. Til tross for dette var det mellom 30 og 40 % av de som rapporterte eller ble estimert til å ha smerte som ikke fikk faste smertestillende medikamenter, den høyeste andelen var hos de som ikke kunne selvrapportere.

Den andre delstudien evaluerte smerte og livskvalitet hos de som kunne redegjøre for sin smerte og livskvalitet. Totalt 106 pasienter, med gjennomsnittsalder 86 år, med mild eller moderat kognitiv svikt ble inkludert i denne studien. I tillegg til smerter besvarte de ulike dimensjoner i livskvalitet ved hjelp av et demensspesifikt livskvalitetsskjema, Dementia Quality of Life Questionnaire. Det ble funnet en sammenheng mellom negative tanker, følelser, humør og smerte hos disse sykehjemspasientene.

Den tredje studien evaluerte smerte hos 77 beboere på sykehjem som var sterkt kognitivt svekket (Mini Mental State Examination = 0), 75 % var kvinner med en gjennomsnittsalder på 86 år. Her ble smertekartleggingen ved hjelp av Doloplus-2 sammenlignet med sykepleierens vurdering av pasientens smerte uten Doloplus-2. I alt ble 52 % av pasientene vurdert av sykepleiere til å ha smerte uten Doloplus-2 sammenlignet med 68 % ved bruk av Doloplus-2. Ved å bruke et observasjonsbasert smerteobservasjonsskjema ble signifikant flere pasienter evaluert til å oppleve smerte av sykepleierne. Dette indikerer at Doloplus-2 kan være et nyttig supplement for sykepleierne i klinikken til å kartlegge ikke verbale pasienters smerte. Smertekartleggingen av disse pasientene må gjøres av sykepleiere med god kunnskap om den enkelte pasients atferdsmønster.

Denne studien viser at smerter er et stort problem hos beboere på sykehjem. Videre forskning må sette fokus på å finne den beste måten å kartlegge og lindre smerte hos disse pasientene. Vi trenger nasjonale retningslinjer for kartlegging og behandling av smerte hos skrøpelige eldre. For å gi optimal smertelindring hos disse pasientene er det viktig at vi ser på symptomene i sammenheng hos den enkelte pasient. Smerte opptrer ofte i sammenheng med negative tanker og følelser, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og utmattelse. Ved å identifisere symptomer som henger sammen med smerte kan en få en bedre smertelindring ved å sette inn en eller flere type tiltak.

Karin Torvik arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for helsefag i tillegg til at hun er ansatt som forsker på Senter for omsorgsforskning, Midt Norge.