Hva betyr dagtilbud for demente og pårørende?

GUNNEVASOLUMMYREN550PX__240Gunn Eva Solum Myren er ny doktorgradsstipendiat ved Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge, og hun skal forske på hva dagtilbud i gårdsmiljø betyr for hjemmeboende demente og deres pårørende. I løpet av høsten skal Senter for Omsorgsforskning rekruttere enda en stipendiat.
Av: Anne Sigrid Haugset

Her forteller Gunn Eva Solum Myren om forskningsprosjektet sitt:
Jeg skal i min studie se nærmere på dagtilbudets betydning for personer med demens som bor hjemme og deres pårørende. Spesielt i min studie, er at disse dagtilbudene er knyttet til gårdsmiljø, slik at betydningen av aktivitet og opplevelser for personer med demens blir et sentralt område å undersøke betydningen av.

Det er i dag lite kunnskap om bistandsbehovet for personer med demens som bor hjemme, og spesielt stort er mangelen på tilrettelagt dagtilbud for denne gruppen. Behovet for mer forskning omkring tilrettelagt dagtilbud for personer med demens og dag aktiviteters betydninger for denne målgruppen er derfor ønskelig (Sosial – og helsedirektoratet 2007; Helse -og omsorgsdepartementet 2007).
Grønn omsorg
Fire kommuner i Nord – Trøndelag har igangsatte 1. januar 2010 et prosjekt med tema: Grønn omsorg. Tilrettelegging av dagtilbud på gård for personer med demens. Prosjektet handler om dagtilbud for personer med demens som bor hjemme og som får dagtilbudet en eller to dager pr uke i et gårdsmiljø. Til sammen har dagtilbudene plass for 20 brukere. Informantene i denne studien er deltakere i disse dagtilbudene, hvor både brukere, pårørende og ansatte vil bli forespurt om å delta i delstudiene.

Sentrale forskningsspørsmål i min studie, fordelt på fire delprosjekter er:
Hvordan opplever personen med demens sin livssituasjon før og etter bruk av et dagtilbud? Hvilken betydning har dagtilbudet i hverdagen for øvrig for både pårørende og personene med demens? (Kvalitativ studie) Hvordan opplever pårørende sin livssituasjon før og etter bruk av et dagtilbud? (Singel case studie)
Forandres informantenes oppfatning av samvittighetsstress, livskvalitet og livsmening i løpet av den tiden dagtilbud benyttes (Kvantitativ studie)og hvilken betydning har deltakelse i aktiviteter for personer med demens (Multiple case studie, embedded).

Studien er en del av et phd prosjekt, knyttet til stipendiatstillingen ved senteret for omsorgsforskning, og skal ferdigstilles høsten 2014.