Ny medarbeider: Wenche Malmedal

MALMEDAL__240Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har fått en ny medarbeider fra 1.september: Wenche Malmedal, Trondheim. Hun skal ha et særlig ansvar for Utviklingssentrene for sykehjem( ved Søbstad helsehus) og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag(i Åfjord Kommune). Likeledes vil hun være kontaktperson for Omsorgsforskningskommunene i Trondheim, Orkdal og Åfjord. Her kan du lese Wenches presentasjon av seg selv.
Av: Wenche Malmedal

Jeg er født i 1957 i Molde og vokst opp i Fræna kommune. Jeg er utdannet sykepleier fra Statens sykepleierhøgskole i Oslo i 1980 og har en videreutdanning i psykiatrisk sykepleie fra Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag. Videre har jeg pedagogisk utdanning fra Universitetet i Trondheim og Hovedfag i Helsefag fra NTNU. Jeg er PhD-kandidat i Helsevitenskap ved NTNU, Trondheim.

De siste 20 årene har jeg vært ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag hvor jeg har vært knyttet til diverse tverrfaglige videreutdanninger for helse- og sosialpersonell. Dette er også noe jeg har vært engasjert i internasjonalt, spesielt på Vest-Balkan gjennom UD-finansierte prosjekter. Tidligere yrkeserfaring er stort sett fra psykiatrisk sykehus og HVPU.
Faglige interesser
Både hovedfagsstudien og det pågående doktorgradsarbeidet dreier seg om kvalitet i sykehjem, eller mer spesifikt, når det ikke er god kvalitet på omsorgen. Hovedfokus er lagt på helsepersonells handlinger mot beboere i sykehjem, og da handlinger som kan defineres som inadekvat pleie og omsorg, overgrep og krenkelser. Funnene viser at beboere utsettes for overgrep, krenkelser og inadekvat pleie og omsorg, og det er dessverre grunn til å tro at dette ikke bare gjelder sykehjem, men også på andre arenaer innen helsevesenet. Jeg er opptatt av om dette er noe som rammer eldre spesielt, om vi ser en diskriminering på grunn av alder.

Dernest er jeg opptatt av om mennesker med utviklingshemninger blir ivaretatt i norsk helsevesen og om de har den samme tilgang til helsetjenester som befolkningen for øvrig. Vi vet at det er avdekket mangler når det gjelder oppmerksomhet mot denne gruppen og dette er noe jeg ønsker å løfte fram.

Ellers er jeg som ansatt i en utdanningsinstitusjon spesielt opptatt av rekruttering av helsepersonell og hvordan sikre at helsepersonell innehar den nødvendige kompetanse for å møte kompleksiteten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.
Verv
Medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Medlem i Statens Seniorråd 2010-2013

Medlem i Høgskolestyret HiST 2011-2014