Ny artikkel om kreftomsorg i distriktet

ARTIKKELNURSINGREPORT550PX__240Forskere knyttet til Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge har publisert en artikkel om eldre pasienter med uhelbredelig kreft som bor alene i distriktet, og hvordan de opplever pendlingen og det å få lindrende behandling i helsevesenet i byen.

Av: Anne Sigrid Haugset
Sammendraget av artikkelen (noe forkortet og oversatt til norsk):
De fleste eldre mennesker ønsker å fortsette å bo hjemme så lenge som mulig. Men helsevesenet, også kreftomsorgen, er ofte lokalisert i tettbygde områder slik at mennesker i distriktet må pendle lange avstander for å få tilgang til tjenestene. Målet med denne studien har vært å undersøke hvordan eldre mennesker som bor alene og er bosatt i distriktene opplever det å leve med uhelbredelig kreft og pendle for å motta smertelindrende behandling.

Funnene viser at eldre mennesker som har blitt rammet av uhelbredelig kreft og bor alene i distriktet må gå langs den smertelindrende vegen alene. Et felles trekk ved informantene i studien var at de ikke sa i fra og at de ikke klaget. Selv om trenden i helsevesenet går mot sentralisert behandling, kortere og mer effektive opphold på sykehuset og mer poliklinisk behandling, er det ikke alle eldre mennesker som klarer å ta vare på seg selv. Funnene peker på at sykepleiere burde fokusere mer på disse pasientenes behov for pleie.
Les hele artikkelen i Nursing reports (open access fagtidsskrift i sykepleiefag)