Eldre sørsamers opplevelser av å være gammel

SAMISKFLAGG500PX__240Stipendiat Tove M. Ness ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har skrevet en rapport om eldre sørsamers opplevelser rundt det å bli gammel. Ness har også vært en del av et prosjekt om sørsamers helse i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Rapporten er til fagfellevurdering nå, men sammendraget kan leses her.
Av: Tove M. Ness

Hensikten med prosjektet har vært å beskrive erfaringer fra å leve som eldre sørsame, når en mottar hjemmebaserte tjenester. Målet med prosjektet har vært å få en øket forståelse for hvordan det oppleves å være eldre sørsame.

Informantene i prosjektet har fortalt om sin barndom og skolegang, som nå er historie. Informantene har vokst opp i en tid hvor flere av dem ikke har blitt sett på som en del av samfunnet på lik linje med andre. De har gjennom et langt liv lært seg å være takknemmelige for det de mottar.

En informant sa i et intervju; ”En har lært seg å være fornøyd fra en var baby”. På bakgrunn av dette er deres historie fra barndom og skolegang blitt tatt med i rapporten, nettopp for å vise informantenes holdninger til å motta hjemmebaserte tjenester.

Sørsamene er tospråklige, så i møtet med helse – og sosialtjenestene har de ikke problemer med å forstå eller bli forstått. Informantene forteller at problemet oppstår når de møter utenlandske leger som ikke forstår eller snakker godt nok norsk.

Rapporten viser at de fleste informantene opplever å ha et godt liv som eldre sørsame, og at de i hovedsak er meget godt fornøyd med tjenestene de mottar. Så selv om nasjonale føringer legger til rette for at eldre sørsamer skal få de tjenestene de mottar tilrettelagt i forhold til sørsamisk kultur, så er det ikke dette de selv forventer. De ønsker å bli behandlet på lik linje med andre.

Les hele rapporten: Eldre sørsamers opplevelse av å være gammel