Kommunehelsearbeid og samhandlingsreformen

Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge skal gjennomføre delprosjektet hospitering/kunnskapsoverføring/kunnskapsutvikling for Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag. Disse samarbeidende kommunene er Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer.
Av: Kirsten Lange

Prosjektet omhandler følgende hovedpunkter:

1: Kartlegge behov for hospitering i alle retninger -> Kommunene, DMS, Helse- Nord- Trøndelag

2: Sette opp forslag til en plan for hvordan denne implementeringen kan skje i nært samarbeide med prosjektdeltagerne fra de respektive fagmiljøene i kommunene

3: Forberede faglige opplegg og innhold for gjensidige hospiteringsopphold og programinnhold ihht angitte behov fra prosjektgruppa

4: Lage forslag systemer som ivaretar deltagelse med antall/ajourhold i samarbeid med prosjektgruppa

Rapporten skal ferdigstilles pr 01.03.2012 og prosjektet skal ledes av førsteamanuensis Hildfrid Brataas i Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge.