Rapport om eldre og velferdsteknologi

OMSORGSTEKNOLOGIILLUSTRASJON500PX__240
Stipendiat Siri A. Devik har skrevet en rapport om velferdsteknologi og hjemmeboende eldre.

Av: Kirsten Lange

Velferdsteknologi hevdes å ha et ubenyttet potensial for å heve kvalitet og effektivitet i helsetjenesten.

Framtidas omsorgsutfordringer vil især være knyttet til et økende antall eldre og deres behov for å leve trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Til tross for at markedet i dag kan levere avansert teknologi har omsorgstjenesten i kommunene forholdt seg avventende når det gjelder utprøving. Det etterlyses mer kunnskap om brukernes behov, teknologiens mulige fordeler og ulemper, og hvordan implementering i praksis skal foregå.

Denne rapporten sammenstiller eksisterende forskning om teknologi utprøvd som kommunikasjonstøtte til hjemmeboende eldre og deres pårørende. Teknologien består her av audiovisuelle systemer for direkte kontakt, monitoreringsutstyr for bedre symptomkontroll, og nettbaserte løsninger hvor formålet er opplæring og sosial nettverksbygging.

Hvilke gevinster er oppnådd og hva kan påvirke utbyttet?

De 32 inkluderte studiene viser at velferdsteknologi anvendt i hjemmetjenester hos eldre kan være et pedagogisk hjelpemiddel for økt sykdomsinnsikt og egenomsorg. Teknologien kan fungere som bindeledd mellom brukere, familiemedlemmer og offentlige hjelpere. Noen studier viser også at den kan ha forebyggende effekt når det gjelder forbruk av sykehustjenester og fysiske tilsyn fra hjemmesykepleien.

Fordommer som tilsier at eldre vil være motstandere av teknologi får lite støtte i funnene. En stor andel av deltakerne i disse intervensjonene rapporterer om økt trygghet og selvstendighet og finner glede og nytte i de tekniske verktøyene. Gevinstene forutsetter at teknologien er tilpasset deres betingelser og fyller et behov.

Teknologien skaper nye muligheter men også nye dilemma. Kunnskapen om gevinstene er fragmentert- vi kjenner fortsatt bare deler av feltet. Flere kliniske, tekniske, økonomiske, sosiale, juridiske og etiske spørsmål står ubesvart og tyder på at revolusjonen kan ligge et stykke fram i tid.

Les rapporten her.