Geriatrisk kompetanse for framtidens eldreomsorg

ILLUSTRASJONELDREPLEIER__240
Referat konferanse i Trondheim 15.-16.mars 2012.Utviklingssenter for sykehjem (Søbstad-helsehus) og Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge deltok med foredragsholdere på konferansen.

Av: Kirsten Lange

· Signe Nyrønning, Utviklingssentret for Sykehjem, Sør Trøndelag holdt et plenumsforedrag over temaet Kompetanseoverføring

· Siri Andreassen Devik, Senter for omsorgsforskning, Midt Norge holdt et plenumsforedrag sammen med farmasøyt Anne Elisabeth Skjørholm der de presenterte sin studie ”Bruk av ambulerende tverrfaglig team for å få kompetent legemiddelgjennomgang i geriatrien.

· Inger Lise Wille, Utviklingssentret for Sykehjem, Sør Trøndelag, presenterte sin studie ”Omsorg og behandling for sykehjemspasienter i livets sluttfase ”

· Karin Torvik, Senter for omsorgsforskning, Midt Norge, foreleste om smertelindring hos eldre personer med ulik grader av kognitiv svikt på en parallellsesjon.