Brataas med i nytt prosjekt

BRATTAAS420PX__240
Forsker Hildfrid Brataas skal jobbe i prosjektet ”Livskvalitet og årsakssammenhenger ved mild psykisk lidelse og ME”

Av: Kirsten Lange

Om prosjektet ”Livskvalitet og årsakssammenhenger ved mild psykisk lidelse og ME”

Bakgrunn:

· Under ordningen Raskere tilbake tilbyr Smednes trivselsgård as på Tustna i Aure kommune, på oppdrag fra Helseforetaket, Helse Midt-Norge, gruppebasert kognitiv arbeidsretta rehabilitering. Opplegget benevnes AFEM som står for Ansvar For Egen Mestring http://www.smednes-trivselsgard.no

· Målgruppe er personer med mild psykisk lidelse, kroniske smerter, angst, depresjon og utmatting (ME); diagnosekoder P 29, P 76, L 18. FoU knyttes opp til tilbudet, og Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge har i den forbindelse et oppdrag som går på to tiltak; 1)å prøve ut et selvrapporteringsskjema om helse og funksjon ved behovsvurdering og evaluering av deltakelse på AFEM rehabilitering, og 2)å utvikle prosjektplan for en dr.grads studie om årsakssammenhenger for utvikling av psykisk lidelse og utmatting.

Mål:

· Utprøving av instrumentet for helse/funksjonsmåling er å få kunnskapsgrunnlag om Coop-Wonca som instrument for vurdering om innsøking til AFEM rehabilitering og resultatvurdering etter rehabilitering.

· Utvikle prosjektplan for dr.grads studie om årsakssammenhenger for mild psykisk lidelse, kroniske smerter, angst, depresjon og utmatting (ME); diagnosekoder P 29, P 76, L 18. Formål med prosjektplanen er å få kunnskap med betydning ved videreutvikling av forebyggende og helsefremmende tjenester for målgruppen.

Metode:

· Prosjektplan: Litteraturstudie. Vurdere forskningsgap. Samarbeid og diskusjon med eksperter på feltet. Utvikle plan for studie om årsaks­sammenhenger ved mild psykisk lidelse, kroniske smerter, angst, depresjon og utmatting (ME); diagnosekoder P 29, P 76, L 18.

Prosjektleder og deltagere:

· Prosjektleder Hildfrid V. Brataas, SOF. Prosjektdeltaker Sigrid L. Thorsnes, Høgskolen i Ålesund

Lenker:

· Artikkel om AFEM rehabilitering: http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/viewFile/1188/1128