Strategiplan 2012-2015

I styringsgruppemøte ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge den 23.05.2012 , ble Strategiplan for 2012-2015 tatt til orientering.

Av: Kirsten Lange

Planen skal være en strategisk plan som synliggjør hvordan sentret tilpasser seg og implementerer de nasjonale føringer og prioriteringer i forhold til samfunnsoppdraget og mandatet.

Planen har en bred inngang og vektlegger i liten grad det operative perspektivet. Dette ivaretas særskilt gjennom den løpende virksomhetsrapporteringen som til enhver tid er knyttet til de enkelte prosjektene ved senteret.

Les strategiplanen her.