Dagtilbud i gårdsmiljø for personer med demens

GUNNEVASOLUMMYREN550PX__240
Status på phd-prosjektet, ”Dagtilbud i gårdsmiljø for personer med demens”, høsten 2012

Av: Kirsten Lange

Etter 1,5 år er jeg ferdig med alle de fire obligatoriske kursene (helsevitenskap(7,5), vitenskapsteori(9), kvalitativ- (case studie 7,5)og kvantitativ metode (7,5)). I tillegg har jeg gjennomført et lite phd kurs (kvalitativ innholdsanalyse 4,5) og forskningsetikk 7,5. Til sammen utgjør det 31,5 stp. av 60.

Jeg har i løpet av året vært ute i de fire kommunene (Overhalla, Verdal, Levanger og Stjørdal) og besøkt de enkelte dagtilbudene. I tillegg har vi arrangert besøksdager med erfarings utveksling på gårdene for alle ansatte og frivillige på dagtilbudene.

I tillegg til kursene har jeg intervjuet pårørende i forbindelse med studie 1, og er i analyse prosessen. Hensikten i denne studien er å undersøke og beskrive pårørendes opplevelse av hverdagen før og etter dagtilbud. Forhåpentligvis vil det bli en artikkel ut av dette i løpet av høsten.

Flere spørsmål
Ut i fra denne studien dukket det opp noen tema som jeg ønsker å undersøke nærmere. Eksempelvis, – er det sosiale fellesskapet det viktigste med dagtilbudet? Kan det være måltidene som” sikrer at ”Kari” spiser et godt måltid i alle fall i dag”? Eller er det deltakelse i aktiviteter som bidrar til å opprettholde funksjonsnivået? Eller er det kanskje muligheten til å gå tur, være fysisk aktiv?

Det ligger en søknad inn til REK, vedrørende studie to, hvor jeg skal gjøre en Case studie. Her skal jeg intervjue fire brukere av dagtilbudet og deres pårørende. Hensikten med den studien er å undersøke hvilke faktorer (psykisk, fysisk og sosiale) som er betydningsfulle i et dagtilbud i gårdsmiljø, sett fra både bruker og pårørende perspektivet.

Artikkel i antologi
Utover phd arbeidet, har jeg skrevet ferdig et manus på en artikkel i samarbeid med Anne Grethe Trønsdal Berg. Artikkelen skal inngå i en antologi og er et samarbeidsprosjekt i regi Grønn Samfunns og næringsutvikling, HiNT, Steinkjer. Artikkelen er en systematisk litteraturstudie hvor vi har til hensikt å 1). Kartlegge hva som finnes av vitenskapelige artikler på feltet som omhandler dagtilbud for personer med demens i regi Inn på Tunet / ”Green Care” og 2). Undersøke hvilke forventede helsemessige fordeler som kan oppvises gjennom ulike tiltak (intervensjoner) som kan generaliseres til dagtilbud i gårdsmiljø.